მე ვარ მწყემსი კეთილი და მწყემსმან კეთილმან სული თვისი დასდვის ცხოვართათვის

ალმანახი

გრდემლი

ანტიეკუმენისტური და ანტიმოდერნისტული ელექტრონული გამოცემა

საიტის მენიუ


სექციის კატეგორიები

ბიბლიოთეკა [97] სიახლენი [24]ИВЕРИЯ С ОРУЖИЕМ ПРАВДЫ В ПРАВОЙ И ЛЕВОЙ РУКЕ_

Владимирова Елена, Польша (редактор сайта «Защитник Православия»)


გადმოწერა

 

» შესვლის ფორმა

სულ ონლაინში: 1
სტუმარი: 1
მომხმარებელი: 0
mail.


contact us :

zaqaria8@mail.ru

მთავარი » ფაილები » სიახლენი

იოანე ოქროპირი.შინაომების მიზეზი ცოდვაა
23.02.2010, 09:09

 

Sinaomis mizezia codva

saidanac codva iRebs saTaves, sasjelic iqidan gad-

mogviWers maTraxs. daviTma sxvisi kuTvnili kravi

Tavis saxlSi Seiyvana, misi mwyemsi ki mokla. kravma ma-

leve dauwyo rqena patrons misive samkvidrebelSi. da-

viTma sxvis sacxovrisSi daTesa ganxeTqileba, sakuTar

saxlSi ki omi aRiZra mis winaaRmdeg.

urias mokvlisa da misi colis moyvanisTvis daviTs

aumxedrda sakuTari Ze. ismine, ra uTxra mas RmerTma na-

Tan winaswarmetyvelis piriT: aw nu ganeSorebin maxÂli

saxlsa Sensa ukunisamde JamTa. Sen maxviliT gaape sxvisi

saxli, me ki Sen gangimzadeb maxvils Senive saxlSi: aha,

esera, saxliT SeniT aRvadgino ZÂri Sen zeda (2 mef. 12:7-

11).

magram erTi sakuTar TavTanac gamoi-

Zie _ siWabukis wlebSi vinme dedakacis mimarT raime

ukeTureba xom ar ganizraxe? da Tu asea, ai, im dedakacis

SeuracxyofisaTvis samagieros dedakacive gixdis da sx-

vis maSindel iaras dRes Seni sakuTari coli wamlobs.

marTalia, is gaucnobiereblad iqceva ase, samagierod,

es uwyis mkurnalma _ RmerTma da zemoqmedebs Senze Seni

colis _ viTarca maxvilis _ saSualebiT. maxvili ver

xvdeba ra roli akisria, magram es icis mkurnalma; mar-

Talia, verc mZleveli coli da verc Zleuli qmari ver

acnobiereben, ratom ebrZvian erTmaneTs, magram RmerTs,

rogorc mkurnals, ar gamoepareba _ ra aris maTTvis sa-

sikeTo. is, rom avi coli qmrisTvis sasjelia codvaTa

gamo, adasturebs saRvTo werili: misi sityvebis Tanax-

mad, codvil qmars eZleva avi coli (ix. zir. 26:3-9), ro-

gorc codviT aRZvraTa gamanadgurebeli mware wamali.

SvilTagan Tavdasxmebic rom sasjelia codvaTa gamo,

amis mowme gaxda daviTi, urjulo kavSirisaTvis Tavisi

Zis _ abesalomis _ mier devnuli. Zmebi emterebian Zmebs

da mizezi aqac codvaa, amas adasturebs msajulTa wigni.

roca Zmebi Semogiteven, maT nu daemdurebi, sakuTar Tavs

daakvirdi da zedmiwevniT gamoiZie, ra codvebs gamo gad-

agemternen isini. zogjer amgvari Tavdasxma martooden

sakuTar codvaTa gamo ar xdeba. magaliTad, iosebi, rom-

lis mimarTac Zmebis mtrobis mizezi misi codvebi ar

yofila; arc iobi iTmenda colis sayvedurebs sakuTar 

codvaTa gamo. magram mainc adamianTa umravlesobisTvis

saxleulis gadamterebis mizezi sakuTari codvebia. maT

gamo zogjer megobrebi mtrebi xdebian, uwin moyvarul-

ni urTierTs siZulviliT ganeSorebian. es imitom, rom

RmerTi misTvis cnobil mizezTa gamo dauSvebs aseT urT-

ierTdapirispirebas. egviptelTa Sesaxeb fsalmunSi we-

ria: gardaaqcia guli maTi moZulebad erisa maTisa (Sdr.

fs. 104:25). RmerTi ar dauSvebda amgvar siZulvils, eg-

viptelTa adrindeli urTierTsiyvaruli mankieri rom

ar yofiliyo. amgvari siyvaruliT warwymedils swored

uflisgan daSvebuli siZulvili miscems biZgs saTnoe-

biTi cxovrebisTvis. monebic da qveSevrdomnic xSirad

uwyoben amboxs TavianT batonebs maTi codvebis gamo. yu-

radReba miaqcie _ sanam adamma codva ar Caidina, mas mx-

ecebic emsaxurebodnen da morCilebdnen; isic saxelebs

arqmevda maT, rogorc Tavis monebs; xolo odes Tavi

waibilwa codviT, cxovelebmac ver icnes igi _ yofili

monebi mtrad miekidnen. ezos qofaki emsaxureba mas, vinc

aWmevs _ misi eSinia da mis danaxvaze Zrwis. magram Tu

uceb Tvals mohkravs mis gamurul an niRabafarebul

saxes, dasaglejad ecema, rogorc ucxos. ase daemarTa

adamsac: sanam wmindad inaxavda RvTis xatad Seqmnil Ta-

vis saxes, manamde mxecebi Tvinierad emorCilebodnen;

xolo roca urCobis WuWyiT gaisvara, pirutyvmac ve-

Rar icno da ucxosaviT gadaemtera. maSasadame, monaTa

amboxic codvaTa sazRaurisgebaa. marTali iyo danieli

da lomebmac cnes misi meufeba; maT dainaxes, rom is ar

iyo codvasTan wilnayari da arc dasajes. magram roca

Sescoda, icrua winaswarmetyvelma, igi gzad Semoyrili

lomis msxverpli gaxda (ix. 3 mef. 13:24). sicruiT Sem-

wikvluli lommac veRar icno, winaaRmdeg SemTxvevaSi

winaswarmetyvels ar iucxoebda da pativsac miagebda.

raki masSi cruwinaswarmetyveli dainaxa, ucnobad miiC-

nia da Tavs daesxa _ meufem icrua da monamac uaryo misi

meufeba!...

magram ra mosatania Sinauri ubedurebani, roca CvenT-

vis yvelaze maxlobeli da sayvareli _ Cveni sxeulic

zogjer mtrad gvekideba; roca codvas CavidenT, igi sa-

magieros cxelebiT, sxva sneulebebiTa da tanjviT gvix-

dis. Tu damonebuli xorci dasjis mefed qmnil, magram

Semcodebel suls, es iqneba ara misi survili, aramed

movaleoba. amas adasturebs qriste, romelmac gankur-

nebul ganrRveuls uTxra:  aha cocxal iqmen, nuRara

scodav, raÁTa ara uZÂresi raÁme geyos Sen (in. 5:14).

maS. Zmano, raki SevityeT, rom saxleulTan, axlo-

blebTan Tu monebTan omisa da xorciel sneulebaTa

mizezi didwilad aris codvebi, aRmovfxvraT es saTave

borotebisa!

saubari me-3 fsalmunzე

 
კატეგორია: სიახლენი | დაამატა: paterzaqaria
ნანახია: 881 | რამოტვირთვები: 0 | რეიტინგი: 0.0/0
სულ კომენტარები: 0
კომენტარის დამატება შეუძლიათ მხოლოდ დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს
[ რეგისტრაცია | შესვლა ]

ახალი ამბები (НОВОСТИ)

ჰოსტერი uCoz