მე ვარ მწყემსი კეთილი და მწყემსმან კეთილმან სული თვისი დასდვის ცხოვართათვის

ალმანახი

გრდემლი

ანტიეკუმენისტური და ანტიმოდერნისტული ელექტრონული გამოცემა

საიტის მენიუ


სექციის კატეგორიები

ბიბლიოთეკა [97] სიახლენი [24]ИВЕРИЯ С ОРУЖИЕМ ПРАВДЫ В ПРАВОЙ И ЛЕВОЙ РУКЕ_

Владимирова Елена, Польша (редактор сайта «Защитник Православия»)


გადმოწერა

 

» შესვლის ფორმა

სულ ონლაინში: 1
სტუმარი: 1
მომხმარებელი: 0
mail.


contact us :

zaqaria8@mail.ru

მთავარი » ფაილები » სიახლენი

მასალის რაოდენობა კატეგორიაში: 24
ნაჩვენებია მასალა: 1-10
გვერდები: 1 2 3 »

დალაგება: სათაურით

რჩევები და დარიგებანი 

გაუფრთხილდით ღვთის დიდ ნიჭს– სინდისს. ის  ჩვენ ზეცასთან გვაერთებს.იგი ჩვენს სუსტ, ცოდვილ ნებას უმორჩილებს ღვთის ძლევამოსილ ნებას. სინდისი–ეს არის ღვთის ხმა ადამიანის გულში, ხმა მფარველი ანგელოზისა.გულმოდგინედ დავიცვათ ჩვენი სინდისი ყოველივე ცუდი საქმისაგან, სხვა შემთხვევაში შეიძლება ჩავახშოთ, ჩავფერფლოთ და დავკარგოთ იგი. როდესაც ადამიანებს არ ესმით ღვთის ხმა თავიანთ გულში, როცა სინდისი დუმს, მაშინ მათ აღარ ეშინიათ ცოდვების. სწორედ ასეთებს უწოდებენ უსინდისოებს. ესე იგი მათ სინდისი უკვე დაკარგეს.

                            

სიახლენი | Просмотров: 1606 | Загрузок: 0 | Добавил: paterzaqaria | Дата: 20.01.2012 | Комментарии (0)

                                    დიდმარხვა

    აი, უკვე სამი შვიდეულია, რაც ეკლესიის თაღქვეშ გაისმის ცოდვით დაღალული ადმიანური გულის შეძახილი: „სინანულისა ბჭენი განმიხვენ, ცხოვრებისმომცემელო!.." ხვალინდელი დღიდან ფართოდ იღება სინანულის წმინდა კარი... განსაკუთრებულად ღრმა და სერიოზული სიჩუმე შეიგრძნობა ჩვენსჩვეულებისაებრ ამაოცხოვრებაში...

სიახლენი | Просмотров: 871 | Загрузок: 0 | Добавил: paterzaqaria | Дата: 29.03.2011

 null                                  ფარისეველი                                                                     ძმებო! სახარების შუქზე დავაკვირდეთ უფალ იესო ქრისტეს ხასიათს: დავინახავთ, რომ მისთვის მოყვასის ცოდვები, თუნ- დაც ძალიან მძიმე, არასოდეს ყოფილა დამაბრკოლებელი; ასევე მთელ სახარებაში ვერსად შევხვდებით მოციქულთა დაბრკოლების მაგალითს. პირიქით, ფარისევლებისთვის ყველაფერი დამაბრკოლებელია, დამაბრკოლებელია თვით ყველაზე სრულყოფილი, განკაცებული ღმერთი; იმდენად დამაბრკოლებელია, რომ მსჯავრს დებენ მას, როგორც დამ- ნაშავეს, სამარცხვინო სიკვდილით კლავენ ჴ მაცხოვარს ორ ავაზაკს შორის კიდებენ ჯვარზე!აქედან თავისთავად გამო- დის დასკვნა, რომ დაბრკოლებისაკენ მიდრეკილება არის სუ- ლის მძიმე სნეულება, ფარისევლობის ნიშანი. ყურადღებით ვადევნოთ თვალი საკუთარ გულს და სულიერი განსჯის შემ- წეობით ჩავკლათ მასში მოყვასის საქციელით დაბრკოლების გრძნობა. სახარება წმინდა, ყოვლად წმინდა წიგნია! როგორც ანკარა წყალში აღიბეჭდება მზე, ისე აისახება ქრისტე სახარებაში. ვისაც  სურს, იხილოს ქრისტე, მან გული და გონება სინანუ- ლით უნდა განიწმინდოს! მაშინ იხილავს სახარებაში ქრისტეს, ჭეშმარიტ ღმერთს, დაცემული კაცობრიობის მაცხოვარს, სახარებაში დაინახავს, რა თვისებები უნდა ჰქონდეს ქრისტეს მოწაფეს, რომელიც მოწოდებულია თვით უფლისაგან ისწავ- ლოს სიმდაბლე და სიმშვიდე.
სიახლენი | Просмотров: 1724 | Загрузок: 0 | Добавил: paterzaqaria | Дата: 06.05.2010

                                 როგორ   მოვაგვაროთ    ოჯახური                                   ურთიერთობანი?                                                                                       გაყრა ყოველთვის ტრაგედიაა, რომლისაგანაც ყველა მხარე ევნება: ქმარიც, ცოლიც, შვილებიც, მშობლებიც და ნათესავებიც. როცა კონფლიქტი წარმოიშ-ვება, ამაში დამნაშავენი მრისხანების, გაღიზიანების, ურთიერთწყენისა და საყვედურების დაგროვილი სიმძიმის ზემოქმედებით, არ ფიქრობენ შედეგებზე. აღსანიშნავია მნიშვნელოვანი კანონზომიერება: როცა ძლიერები სცოდავენ, მაშინ, პირველ ყოვლისა, სუსტები ევნებიან. მამაკაცები რომ სცოდავენ, ქალები ევნებიან; ქალები რომ სცოდავენ _ ბავშვები ევნებიან.

სიახლენი | Просмотров: 2577 | Загрузок: 0 | Добавил: paterzaqaria | Дата: 03.05.2010

ქრისტიანული სრულყოფილების არსი; მის მოსახვეჭად აუცილებელია ბრძოლა;
ოთხი რამ, რაც ყველაზე მეტად საჭიროა ამ ბრძოლაში წარსამატებლად
       
 
                                                                                                                                  აშკარაა, რომ ისინი დიდ საფრთხეში იმყოფებიან. შინაგანი თვალი, ანუ გონება დაბნელებიათ, მით უმზერენ საკუთარ თავს და არასწორად ხედავენ. გარეგნულად სათნო საქმეებზე ფიქრობენ, ჰგონიათ, რომ სრულყოფილებას მიაღწიეს და ამით გაამაყებულნი, სხვებს განიკითხავენ. ამის შემდეგ, ღვთის საგანგებო ზემოქმედების გარეშე, შეუძლებელია, კაცთაგან ვინმემ შეძლოს ამნაირი ადამიანის მოქცევა. აშკარა ცოდვილი უფრო ადვილად შემობრუნდება სიკეთისკენ, ვიდრე გარეგნული სათნოებების საბურველით დაფარული. 
სიახლენი | Просмотров: 1587 | Загрузок: 0 | Добавил: paterzaqaria | Дата: 16.04.2010

                                       darvinizmis Sesaxeb                                                                                                                             

erTi ram Tavidanve unda iTqvas: Tanamedrove mec-

nierebaSi uamravi Teoria da hipoTeza arsebobs, ara

marto gansxvavebuli erTmaneTisagan, aramed diametru-

lad sawinaaRmdegoc. amitom darvinis Teoria ubralod

erT-erTi mravalTagania (Tanac mas arc ki gaaCnia raime

faqtobrivi mtkicebulebani)

სიახლენი | Просмотров: 1866 | Загрузок: 0 | Добавил: paterzaqaria | Дата: 14.04.2010

               Segonebani colebs        

ganmartoeba da borot adamianTa

sazogadoebisgan ganrideba did sargebels gvZens. gemi,

romelsac qariSxali ar aryevs, mSvidobianad micuravs;

asea sulic _ sazogado saqmeTagan Tavisufali Tavs myudrod

grZnobs. amitom colebs, romlebic didwilad saxlis

saqmeebiT arian dakavebulni, meti sibrZnis gamoCena

hmarTebT, vidre qmrebs.

          
სიახლენი | Просмотров: 1291 | Загрузок: 0 | Добавил: paterzaqaria | Дата: 14.04.2010

Tumca mxolod zogierTni mRvdelmsaxurni ki ar  scodaven, gatacebulni bevris momxveWelobiT da mravalze zrunviT, aramed aseve scodaven mrevlis is wevrebic, romlebic uars amboben mRvdelmsaxurTa Senaxvaze. da Tumca es Tema sxva rigisaa, Cven mainc moviyvanT aq, misi droulobis gamo, Semdeg qristianul zneobriv swavlebas. zneobrivi RvTismetyveleba (codvebi me-5 mcnebis winaaRmdeg: uaris-Tqma mRvdelmsaxurTa da maTi oblebis Senaxvaze): "da romelni sakurTxevelsa winaSe dganed, sakurTxevelisagan nawili ganiRian..." (I korinT. 9, 13). mas Semdeg, rac RmerTis mier dadgenil iqna mRvdelTa wodeba, dawesebulia  maTi rCena   xalxis mier miRebuli gasamrjeloTi, romelsac mRvdlebi emsaxurebian.
სიახლენი | Просмотров: 1365 | Загрузок: 0 | Добавил: paterzaqaria | Дата: 31.03.2010

Cven religiurad ganswavlulni vxdebiT,

magram vkargavT sikeTes da siyvaruls adamianebisadmi 

  roca garSemo mimoixedebi, gulistkiviliT dainaxav: adamianebi sul ufro mouTmenenelni, uTanagrZnoni, gulgrilni xdebian. am movlenis aRmomacenebeli mizezebi mravalgvaria: ekonomikuri dauwyobloba, mci-redTa fufuneba da umravlesobis gaRatakeba, kulturisa da zneobri-obis dabali done, konfliqtebi erovnebaTaSoris doneze, daurwmuneb-loba xvalindel dReSi                                                                                                            

სიახლენი | Просмотров: 1072 | Загрузок: 0 | Добавил: paterzaqaria | Дата: 31.03.2010

zaqaria gabaSvilis mowamebrivi Rvawlis Sesaxeb                                                    Teimuraz II–is cxovrebis kvlevisas Cveni yu­ra­dReba mi­ipyro mi­sma su­li­erma mo­ZRva­rma za­qa­ria ga­ba­Svi­lma. Cvens win wa­rmo­dga Rva­wli di­de­buli pi­ro­vne­bisa, ro­me­lmac sa­qa­rTve­los ekle­sia fa­qto­bri­vad ixsna udi­desi ga­nsa­cde­li­sa­gan d ka­To­li­kuri mwva­le­ble­bi­sa­gan. igi ma­ma­cu­rad da udre­kad aRu­dga win ekle­siis msa­xu­rTa erTi na­wi­lis uni­atur zra­xvebs, ri­Tac se­ri­ozuli da­brko­leba Se­uqmna maT Ta­vi­anTi mi­zne­bis ga­nxo­rci­ele­bis gzaze. ga­bo­ro­te­bulT sxva ara­feri da­rCe­no­daT, Tu ara is, rom inkvi­zi­ciis ce­cxli da­enToT mis ga­rSemo.
სიახლენი | Просмотров: 2866 | Загрузок: 0 | Добавил: paterzaqaria | Дата: 26.03.2010

1-10 11-20 21-24

ახალი ამბები (НОВОСТИ)

ჰოსტერი uCoz