მე ვარ მწყემსი კეთილი და მწყემსმან კეთილმან სული თვისი დასდვის ცხოვართათვის

ალმანახი

გრდემლი

ანტიეკუმენისტური და ანტიმოდერნისტული ელექტრონული გამოცემა

საიტის მენიუ


სექციის კატეგორიები

ბიბლიოთეკა [97] სიახლენი [24]ИВЕРИЯ С ОРУЖИЕМ ПРАВДЫ В ПРАВОЙ И ЛЕВОЙ РУКЕ_

Владимирова Елена, Польша (редактор сайта «Защитник Православия»)


გადმოწერა

 

» შესვლის ფორმა

სულ ონლაინში: 1
სტუმარი: 1
მომხმარებელი: 0
mail.


contact us :

zaqaria8@mail.ru

მთავარი » ფაილები » სიახლენი

მღვდლი ალექსანდრე
31.03.2010, 21:44

                 mRvdeli aleqsandre ovCarenko.

Cven religiurad ganswavlulni vxdebiT,

magram vkargavT sikeTes da siyvaruls adamianebisadmi

 

roca garSemo mimoixedebi, gulistkiviliT dainaxav: adamianebi sul ufro mouTmenenelni, uTanagrZnoni, gulgrilni xdebian. am movlenis aRmomacenebeli mizezebi mravalgvaria: ekonomikuri dauwyobloba, mci-redTa fufuneba da umravlesobis gaRatakeba, kulturisa da zneobri-obis dabali done, konfliqtebi erovnebaTaSoris doneze, daurwmuneb-loba xvalindel dReSi. adamianebi wvrilmanebis gamo daoben, pirvelive Semxvedrze gadmoRvrian wyenasa da gaRizianebas. samwyemso gamocdileba gviCvenebs: adamiani, romelic ar gaxsnila Tavis sulier TvisebebSi da ukve dauwyia sulier saTnoebaTa Senobis  ageba, dae, Tundac zustad misdevdes wmidamamaTamier ganwesebebs, ampartavnebisa da egoizmis iseT kedels AaRmarTavs, romlis  dangrevac Semdeg ukiduresad Znelia. samoc-daaTwlianma wyvetam marTlmadidebluri cxovrebis memkvidreobiTobaSi iseT movlenamde migviyvana, romlis Sesaxebac ukve droa mTeli  ZaliT aRvimaRloT xma. ver iqcnen ra moyvarul, mzrunvel, keTil, gulwrfel adamianebad, mravalma  morwmunem Tavi warmoidgina ara ubralod eklesiurad, ara ubralod marTlmadideblad, aramed uklebliv yoveliveSi marTlad.  Cveni "TavSekavebis" nayofebi _ es xSirad gayofili  ojaxebia, romlebic met-naklebad warmatebulni iyvnen erT-erTi meuRlis gaeklesiurebamde. Cveni "keTilmsaxurebis" nayofebi _ Cveni is axloblebia, romlebic ukve neitralurni ki ar arian sarwmunoebis mimarT, aramed misi mtrebi gamxdaran. da amaSi, vinZlo, Cven varT damnaSaveni da ara _ isini!

_  daix, magram ise hgavs, TiTqos Cvenze sruldeba werili.

_ xolo ufro patiosnad rom SevxedoT sagnebs? ai, magaliTad, Sen morwmune gaxdi, qmarma ki sma daiwyo?

_ me  misTvis "barZimi Seusmelis" daujdomel locvas vkiTxulob.

_ misTvis Tu mis  winaaRmdeg? gana giyvars igi am kiTxvis dros? konkretulad raSi vlindeba Seni es siyvaruli?

_ rogor unda miyvardes igi, loTi? eklesiaSi wamosvla ar surs, jvaris dawera ar nebavs.

ai, aseTi dialogebia xolme.

ver gamogvivlenia ra Tavi meuRleobaSi, mamobaSi, dedobaSi; ver gviswavlia ra is, rom madlieri Svilebi viyoT, gulRiani, erTgulni, moyvaruli adamianebi, _ Cven suliers veZiebT, magram sulieri ar gveZle-va Cven. da viyenebT ra dasaxuli miznis misaRwevad saero cxovrebaSi gamomuSavebul meqanizmebs, Cven raRacas vaRwevT saeklesio cxovrebaSi: erTni samRvdelo wodebas, sxvani _ samuSao adgils eklesiasTan dakavSirebul sferoebSi, mesameni _ privilegirebul mdgomareobas morwmune eris mier gansakuTrebulad pativcemuli samRvdeloebis umaxlobeles wreSi. magram am dros ar wydeba mTavari sakiTxi: risi gulisTvis? survili gaxde, saeklesio cxovrebis aRqma rogorc asparezisa TviTdamkvidrebisaTvis ar gvaZlevs saSualebas mTavari davinaxoT: sad aris am yoveliveSi qristesmieri Rvawlis adgili, mis mier CvenTvis mcnebad dadebuli,   moyvasisadmi msxverplgaRebiTi siyvarulis adgili?

moZRvari beri aleqsei meCevi ase ambobda moyvasisadmi urTierTobebze:  "siTbo da sinaTle iyaviT garSemomyofTaTvis: : ecadeT jer  sakuTari ojaxi gaaTboT, iSromeT, iRvaweT amisTvis, mere ki es daSvroma ise gagitacebT, rom TqvenTvis ukve viwro gaxdeba ojaxuri wre, da Tqveni es Tbili sxivebi garkveuli drois Semdeg sul axal da axal adamianebs moicavs da Tqvens mier ganaTebuli wrec sul ufro gaizrdeba".  

TiTqosda, yvelaferi swori formulebis saZirkvelzea damyarebuli: wmida mamebis gamonaTqvamebze, sulier moZRvarTa rCevebsa da kurTxevaze. magram amave dros garSemomyofTa ampartavnebas SeamCnevT da amxelT, sakuTars ki _ arasodes. asketika siyvarulis gareSe  yinulis dedoflis cixe-simagres  hgavs _ civs, magram garegnulad lamazs. adamianebs surT zogjer amoefaron garegan eklesiurobas, saeklesio terminologias _ "Seminde", "makurTxe", "sacTuri" da  misTanaT, saeklesio problematikas (brZola ekumenizmTan, masonobasTan, seqtantobasTan), da ar CauRrmavdnen sakuTar Tavs, ar ecadon siRrmiseulad gulisxma-hyon sinamdvile.

CvenTvis aranairi sargebloba ar aris, Tuki gaeklesiurebis Semdeg siyvaruliT ar aRvinTebiT.

"aravin  ar darCeboda warmarTad, Tuki Cven namdvili qristianebi viqnebodiT", _ Tqva ioane oqropirma. Tuki urwmuno ojaxSi erTma adamianma irwmuna, mas mxolod erTi saSualeba aqvs danarCenTa mosayvanad rwmenamde: igi ar unda gaucxovdes maTgan da ar upirispirebdes Tavis Tavs, rogorc "umwikvlos"  danarCen "codvilebs". Tuki is ityvis: "me ar moval Tqvens loTian purmarilze, uCemod idResaswauleT Tqveni saojaxo iubile, _ me vmarxulob!" _ maSin igi samudamod darCeba erTaderT morwmuned ojaxSi. Tu is druulad Tu udrood, yovel nabijze "qadagebas" dauwyebs maT, _  maSinac aseve marto darCeba. gaxsovdeT: Zaladoba siyvarulis gulisTvis_ hklavs siyvaruls. xolo Tu isini SeamCneven, rom Seni rwmena gexmareba ojaxuri problemebis gadawyvetaSi; Tu dainaxaven, rom taZridan Sen imaze ufro naTeli brundebi, vidre iq wasvlamde iyavi; Tu dainaxaven, rom Seni samyaro ufro mdidari da Rrma gaxda, vidre gazeTebis mkiTxvelTa  -_ "sicarielis mylapavTa" samyaroa, maSin TandaTan yvela Tqveni axlobeli mova rwmenamde. Svilebs pirvel yovlisa is ki ar aswavloT, Tu rogor aiRos marTebulad kurTxeva mRvdelmsaxurisagan, aramed is, rom yovelTvis adgili dauTmos moxucebuls, xeli SeaSvelos avtubusidan Camomaval qals, da es yovelive qristesTvis akeTos. vidre zeciuri samSoblos Sesaxeb mouyvebodeT Svilebs, aswavleT maT qveyniuri samSoblos siyvaruli. religiuri aRzrda maSin ki ar iwyeba, roca deda sauflo locvas _ "mamo Cveno"-s warmoTqmas aswavlis Svilebs, aramed maSin _ roca mama aswavlis vaJiSvils madloba gadauxados xolme dedas perangis garecxvisaTvis da sadilis momzadebisaTvis. me ganzrax ar Sevxebivar sulier siRrmes, romelic adamianSi misi  gaeklesiurebis kvalobaze vlindeba. es iyo mcdeloba mebiZga mkiTxvelisaTvis garkveuliyo sakuTari Tavis sulier mowyobaSi. da Tu am werilis kiTxvisas Tqven raimeSi daxmarebas gTxoven, maSinve miatoveT kiTxva, _ amas merec  SesZlebT. SeusruleT adamians Txovna, miT umetes, rom es Tavad ufali ieso qriste gTxovT daxmarebas Tqveni moyvasis  meSveobiT.

 

კატეგორია: სიახლენი | დაამატა: paterzaqaria
ნანახია: 1072 | რამოტვირთვები: 0 | რეიტინგი: 3.6/5
სულ კომენტარები: 0
კომენტარის დამატება შეუძლიათ მხოლოდ დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს
[ რეგისტრაცია | შესვლა ]

ახალი ამბები (НОВОСТИ)

ჰოსტერი uCoz