მე ვარ მწყემსი კეთილი და მწყემსმან კეთილმან სული თვისი დასდვის ცხოვართათვის

ალმანახი

გრდემლი

ანტიეკუმენისტური და ანტიმოდერნისტული ელექტრონული გამოცემა

საიტის მენიუ


სექციის კატეგორიები

ბიბლიოთეკა [97] სიახლენი [24]ИВЕРИЯ С ОРУЖИЕМ ПРАВДЫ В ПРАВОЙ И ЛЕВОЙ РУКЕ_

Владимирова Елена, Польша (редактор сайта «Защитник Православия»)


გადმოწერა

 

» შესვლის ფორმა

სულ ონლაინში: 1
სტუმარი: 1
მომხმარებელი: 0
mail.


contact us :

zaqaria8@mail.ru

მთავარი » ფაილები » სიახლენი

მცნებები უანგარობისა და უვერცხლობის შესახებ
31.03.2010, 21:52

 

mcnebebi uangaroebisa  da  uvercxlobis Sesaxeb

Tuki mRvdelmsaxurebis Sesaxeb vilaparakebT, maT codvisagan gansaSoreblad mocemuli aqvT mcnebebi  uangarobisa da uvercxlobis Sesaxeb. Teofane dayudebuli (tites mimarT epistoles ganmarteba 1,8) wers: "episkoposi unda iyos uangaro ("ara saZagelis SemZinel")?   vercxlis uyvaruli" _  amiT episkoposs ekrZaleba momxveWeloba aramxolod aramarTebuli saSualebebiT, aramed saerTod Semosavlis yovelgvari Zieba da survili samarcxvinod iTvleba episkoposisaTvis. mociquli ambobs, rom episkoposi unda iyos sruliad uangaro da uvercxlo (ekum.), igi "unda warmoaCendes simdidris srul moZagebas, ugulebelyofas" (wm. oqropiri). episkoposSi yovelgvari momxveWeloba, marTebulic ki, samarcxvinoa (Teof.). da araTu samarcxvino, aramed ukiduresad  mavnebelicaa saepiskoposo saqmeebSi: rameTu araferi ise ar amaxinjebs  saqmeTa marTebul msvlelobas, rogorc mogebis survili da Zieba. netari ieronime wers: "aseve survilic momxveWelobisa ucxo unda iyos imisTvis, vinc  episkoposi unda gaxdes. solomonis sityviT, "umjobes ars mciredi misaRebeli simarTliT, vidre mravali nayofi sicruiT" (igavni 16,8); da: "umjobes ars saxeli keTili, vidrekargi saxeli sjobs did simdidres" (igavni 22,1). episkoposi, romelsac surs mociquls mibaZos, kmayofili unda iyos imiT, rom sazrdo da Sesamoseli aqvs. (I tim. 6,8).  sakurTxevlis msaxurebi, dae, sakurTxevlidan cxovrobdnen (I korinT. 9,13). cxovrobdneno, da ara _ mdidrdebodneno. amitomac sartyelze  spilenZic gvedeba, da oden SesamoseliT unda davkmayofildeT da ar vzrunavdeT xvalindeli dRisaTvis (maTe 10; markozi 6). momxveWelobis survili aris kidec  zrunva ufro metze, vidre dRevandeli dRea".

Teofane dayudebuli (I timoT. 3,3–is ganmarteba): ,, "ara saZagelis SemZinel" aRniSnavs imas, vinc moxveWisaTvis ar iyenebs iseT saSualebebs, romlebic ar aris mowonebuli saerTo msjavriT, rogoricaa, magaliTad – vaxSi; xolo SesaZloa imasac, vinc arafriT  ar daTanxmdeba raimeSi ujerod moiqces mogebis misaRebad, da miT umetes _ mTeli  Tavisi msaxureba am miznisaken mimarTos";  "uvercxlo", "aramomxveWeli" ki ar Tqva mociqulma: imitom, rom zomier ganwesebebs (kanonebs) iZleva, aramed "vercxlis uyvarul", fulis uyvaruli. rameTu SeuZlebelia fuli gqondes da jerovnad gankargavde mas; misi mona ki ar iyo, aramed _ batoni" (Teodorite). amave dros igi qvelmoqmedic unda iyos, risTvisac aucilebelia hqondes is, riTac iqvelmoqmedebs, magram _ hqondes miujaWvavad qonebulze, raTa ar Cerdebodes qvelmoqmedi xeli, Tumca mwirTmoyvarebis sababiT igi ar unda Seikrebdes saunjeebs" (Teofilaqte).

aseve, samwuxarod, arsebobs magaliTebi, roca mRvdelmsaxurebs aramxolod daviwyebuli aqvT mcnebebi aramomxveWelobis, bevris mzrunvelobisa uaryofisa da uangarobis Sesaxeb, aramed "ara iparo"-s  mcnebac daurRveviaT da mZime codvebSi STavardnilan, rac niSnavs, rom maT CamorTmeviaT RmerTis msaxurTa wodeba.

wmida dimitri rostoveli (sityva wmida menelsacxeble dedaTa kviras): "veZeboT qriste sulier wodebaSi, igi xom maTSi unda yofiliyo, rogorc Tavis WeSmarit msaxurebSi, romlebic qristes xats atareben. magram RvTismsaxurebSic iSviaTad naxav qristes, rameTu maTgan TiToeuli Tavisas eZiebs, yvelas TavisTvis surs sikeTe, da ara morwmune erisTvis; TiToeuli sakuTar Tavs mwyemsavs, da ara  qristes samwysos. ra iqneboda, Tuki vinme, Sexedavda ra pirvel yovlisa umaRles sasuliero wodebas, hkiTxavda romelimes (oRond ise, rom man simarTliT upasuxos): ,,ra ganzraxviT, ra surviliT moxvedi Sen am yovladpatiosani sulieri wodebis simaRleSi? _ mxolod RmerTis gansadideblad, Tu Seni sakuTari pativisa da didebisaTvis? cxovnebis mosapoveblad adamianTa sulebisaTvis, Tu sakuTari gamdidrebisaTvis? qristes cxovarTa dasamwyemsad, Tu mxolod imisTvis, rom sakuTar Tavs apativebde ufro metad?,, _  WeSmaritad, ar moiZeveba erTic ki, romelic ufro metad  RmerTis didebisa da  pativisaTvis iqneboda mosuli, vidre sakuTari Tavis gandidebisa da pativisaTvis;   ufro  metad adamianTa sargeblobisaTvis eqneboda miRebuli es wodeba, vidre sakuTari angarebisaTvis. aseTi imisTvis ki ar mosula, rom adamianTa sulebis xsnas, cxovnebas emsaxuros, aramed imisTvis, rom yvela qvemdgomi Tavis xelmwifebas amsaxuros. igi imisTvis ki ar mosula, rom mama da mwyemsi iyos, aramed imisTvis, rom iyos batoni da meufe. SemindeT me, amis mTqmels, umaRleso sasuliero xelisufalno! _ me yvelaze ar vlaparakob, aramed mxolod zogierTebze, da maT Soris, vinZlo mec var, codvili. me vici, rom umaRlesi sasuliero wodebis pirni gansxeulebuli angelozebi arian, rogorc es apokalipsSi weria: "angelozsa efesoisa eklesiisasa arqu..."  "da angelozsa zmirnisa eklesiisasa arqu..." da "angelozsa perRamisa eklesiisasa arqu" da sxv. (gamocx. 2, 1, 8, 12). TumcaRa am angelozebs Soris SeiZleba iyos uZlurebebs daqvemdebarebuli adamiani. ubiwo angelozebisaTvis mwyemsTmTavrisagan – uflisagan gamzadebulia pativi da gvirgvini, xolo Semwikulebul angelozebs (iseve, rogorc me, codvils), romelnic kacobriv uZlurebebs daqvemdebarebian, ufali ase etyvis: erTs _ "aramed maqus Senda momarT (winaaRmdeg) mciredi"; sxvas _ "vicni saqmeni Senni, rameTu saxeli gaqus da cxovel xar da mkudar xar", xolo mesames _ "arca grili xar, arca tfili... megulebis aRmogdebai Seni pirisagan Cemisa" (gamocx. 2, 14; 3, 1, 15, 16).

axla SevxedoT momdevno sasuliero wodebas, eris mRvdlebsa da diakvnebs, da movZebnoT maT Soris qriste, WeSmaritad damkvidrebuli maTSi. ra iqneboda, Tuki TiToeul maTgans cal-calke vkiTxavdiT: "ram mogiyvana Sen samRvdelo wodebamde?  iman, rom Tavi icxovno da sxvebic ixsna?" ras mogvigebs TiToeuli maTgani: "ara, amisTvis ki ara, aramed  imisTvis, rom col-Svili da Cemianebi varCino". marTlac, sakurTxevlis msaxurebi sakurTxevlidanve unda sazrdoobdnen, magram Tuki isini am wodebaSi ufro sakuTari Tavis sazrdoobisaTvis modian, vidre RmerTis gansadideblad, anu adamianTa sulebisaTvis, maSin maTSi Zneli iqneba qristes povna. yovelma, samRvdelod nakurTxma kacma moixile sakuTari  Tavi da aRiare: ras fiqrobdi  Sen, roca sasuliero wodebaSi modiodi? _ cxovnebisaTvis moxvedi, Tu sarCosaTvis, romliTac sxeuls isazrdoveb? Sen  "iesos Tavad iesosaTvis ki ar eZiebdi, aramed lukma-purisTvis". zogierTi, miiRebs ra gulisxmisyofis gasaRebs, TviTonac ar Sedis da SemsvlelTac ar uSvebs; zogs gulisxmisyofis gasaRebic ki ara  aqvs, umoqmedoa Tavis wodebaSi, da araTu  mindobili cxovarni ar mihyavs cxovnebisaken, aramed TviTonac saerTod ar icis cxovnebis gza. aq brma winamZRvrobs brmebs, amitomac isini erTad Cacvivdebian ormoSi. namdvilad ver vipoviT maTSi qristes:  "ara ars aqa".

    Tumca mxolod zogierTni mRvdelmsaxurni ki ar  scodaven, gatacebulni bevris momxveWelobiT da mravalze zrunviT, aramed aseve scodaven mrevlis is wevrebic, romlebic uars amboben mRvdelmsaxurTa Senaxvaze. da Tumca es Tema sxva rigisaa, Cven mainc moviyvanT aq, misi droulobis gamo, Semdeg qristianul zneobriv swavlebas. zneobrivi RvTismetyveleba (codvebi me-5 mcnebis winaaRmdeg: uaris-Tqma mRvdelmsaxurTa da maTi oblebis Senaxvaze): "da romelni sakurTxevelsa winaSe dganed, sakurTxevelisagan nawili ganiRian..." (I korinT. 9, 13). mas Semdeg, rac RmerTis mier dadgenil iqna mRvdelTa wodeba, dawesebulia  maTi rCena   xalxis mier miRebuli gasamrjeloTi, romelsac mRvdlebi emsaxurebian. ase iyo Zvel aRTqmaSic da asea axal aRTqmaSic. maSasadame, mRvdlisaTvis mitanili ZRveni _ saCuqari ki ar aris, romelic zogjer SeiZleba arc miitano, aramed _ aucilebeli vali. es vali  jer-ars  sindisierad iqnas gadaxdili, da ara iZulebiT, amasTan srulad, da ara mwir mowyalebasaviT glaxaki mTxovnelisadmi, amasTan unda gadaxdil iqnas yovelTvis, da ara mxolod sulis  mxiaruli ganwyobilebis Jams, da aseve rogorc keTili urTierTobisas mrevlis mRvdelmsaxurTan, aramed maSinac, roca masTan ratomRac ara gvaqvs aseTi keTili urTierTobebi. mRvdeli mrevlis msaxuria aramxolod maSin, roca morwmuneTa  mier moTxovnil saeklesio wesebs aRasrulebs, risTvisac arc Tu didi dro esaWiroeba. ara, igi emsaxureba mrevls, ers yoveldRe _ xan liturgiis aRasrulebiT, romelze misvlac yvela msurvels SeuZlia sruliad usasyidlod; xan RvTis sityvis qadagebiT, romlis mosmenac aseve yvelas Tavisuflad SeuZlia; xan  saxlebSi damoZRvriT, xanac farulad locviT imaTTvis, visac gansakuTrebulad esaWiroeba eklesiis locva, da xanac samrevlo taZris mowyoba-gamSvenebiT. maSasadame, gasamrjeloc maTTvis ar  SeiZleba ganizomos mxolod imiT, rasac mRvdeli visime TxovniT aRasrulebs saeklesio wesTagan: zogierTebma, rogornic ucolo da uqmro  adamianebi  an UuSvilo meuRleni arian, SeiZleba mTeli wlis ganmavlobaSi, anda mravali wlis manZilzec ki aranairi saeklesio wesis aRsruleba  ar sTxovon mas. amdenad, aucilebelia mieces mas ueWveli uzrunvelyofa cxovrebaSi, da es uzrunvelyofa unda Sedges aramxolod gansazRvrul pirTa mier Semotanili wilebisagan, romelnic mRvdlis, rogorc saeklesio wesebis aRmsruleblis, samsaxurs saWiroeben, aramed yvela marTlmadidebeli qristianis _ mrevlis wevris mier gaRebuli Semowirulobisagan. WeSmariti mRvdeli miT ufro Tavisuflad Seudgeba Tavisi msaxurebis amaRlebul movaleobaTa Sesrulebas (es movaleobebi ki sulis gansakuTrebul simSvidesa da siwmindes moiTxoven), rac ufro naklebad eqneba mas damamZimebeli sazrunavebi sakuTari Tavisa da ojaxis rCenis mxriv (ziraq. 38, 24). maSasadame, misi msaxurebis miT ufro meti warmatebulobisaTvis  mrevlis wevrebi unda uzrunvelyofdnen mis mdgomareobas, da unda axsovdeT, rom Tuki mRvdeli aris "sulieri" naTeli maTTvis, gana "did-me rai arsa",  sxeulisaTvis saWiro _ "xorcieli" moimkos maTgan (I korinT. 9, 11). mRvdeli SeiZleboda sruliad uzrunvelyofili yofiliyo  saxsriT Tavis cxovrebaSi uSualod TviT saRmrTo gangebulebiT,  magram RmerTma ineba, rom igi mrevlis wevrTa mzrunvelobis qveS  darCeniliyo. da ra mizniT ineba es? imisTvis, rom mRvdeli ufro axlos idges maTTan, anu ufro meti TanagrZnobiT moepyras  maTs sulier saWiroebebs maSin, roca isini gulmodgined zrunaven misi garegani keTildReobisaTvis, _ raTa aq garegani ganmamtkicebeli kavSiric iyos. mRvdeli ufro nakleb saWiroebs mrevlis daxmarebas (materialuris mxriv), vidre mrevlis wevrebs esaWiroebaT misi samsaxuri. Tavisi safuZvliani ganviTarebiT, Tavisi unariTa da SesaZleblobebiT, Tavisi SromismoyvareobiTa da moTminebiT cxovrebis saWiroebebSi (sulieri warmomavlobisa da aRzrda-ganaTlebis mqone pirTa am  cnobili TvisebebiT), mas mRvdlobis miuRebladac SeeZlo nebismier sxva wodebaSi esargebla bevrgzis ufro meti gasarjeloTi. Tuki misi Tanatolebi, SesaZloa masze ufro nakleb unariannic, mdidrdebian da win miiweven, _ maSin masac SeeZleboda  gamdidrebuliyo da win waweuliyo saero cxovrebaSi. magram mas Tavi ar auridebia Tavisi Zneli mowodebisaTvis, da am mowodebis aRsrulebisasac ar Surs Tavisi Tanatolebis simdidre Tu saero amaRleba, winsvla, iseve, rogorc, saerTod, sxva yvela eriskacisa: Tavis samwyemso msaxurebas da Tavisi cxovrebis Tavmdablur ubraloebas igi ar gacvlis aranair kapitalze da wodebaze, da arc surs maTi gazomva ama Tu im sxva ganakveTTan  Tu SemosavalTan SefardebiT. gana mrevlis wevrebsac keTili ganmsjelobiTa da keTilsindisierad  ar unda aewon-daewonaT da daefasebinaT yovelive es? sinamdvileSi ki bevr maTgans sruliad ara aqvs Segnebuli Tavis movaleobad Tavisi mRvdlis Senaxva; sxvebi mxolod dResaswaulebze Seswiraven samrevlo mRvdels raimes, rogorc sxvebi, romlebic dResaswaulebs ulocaven mRvdeklmsaxurT; mrevlis wevrTa didi nawili ki oden Tavisi nebelobis saqmed miiCnevs mRvdlisTvis sazRauris micemas an armicemas misi msaxurebisaTvis, da pirvel SurisZiebad misgan wvneuli ukmayofilebisaTvis misTvis sazRaurisa Tu sarCos Semcirebas Tvlian, da sxvebsac arwmuneben amis qmnas. zogierTni drtvinaven misi rCenis gamo anda msjeloben misi didi Semosavlebis Sesaxeb, maSin, roca Tavad arasdros da arafers ar Seswiraven mas; mravalze mravalni raRacnairad jerovnad da sjulieradac ki miiCneven mRvdlis datovebas mwiri saxsrebis amara, ganzrax aknineben mas amjerad saero moxeleebTan SedarebiT, TiTqos aiZuleben, rom zneobrivad siRaribis gziT ganiwmidos. oh, netavi Seignon eriskacebma yvela es SecTomileba! r ameTu keTili qristiani uars ar eubneba    samRvdeloTa qvriv-oblebs Tavis SewevnaSi _ fuliT iqneba es, sanovagiT, sacxovrebeli sadgomiTa  Tu ufaso aRzrdiT. xolo Tuki samRvdelo wodebis qvriv-obolni Raribni arian,  gana es imis gamo  ar  aris ase, rom maTi qmrebi Tu mSoblebi  patiosnad da uangarod gadiodnen TavianT samsaxurs  da  rom  mrevlis  wevrebi Tavis droze arasakmarisad anazRaurebdnen TavianTi masazrdoeblebis Sromas?! maSasadame, es Raribni yvela sxva RaribTan SedarebiT ufro did  TanagrZnobas imsaxureben, maTs keTilSobil wodebaze rom aRaraferi vTqvaT.

 

კატეგორია: სიახლენი | დაამატა: paterzaqaria
ნანახია: 1365 | რამოტვირთვები: 0 | რეიტინგი: 2.0/1
სულ კომენტარები: 0
კომენტარის დამატება შეუძლიათ მხოლოდ დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს
[ რეგისტრაცია | შესვლა ]

ახალი ამბები (НОВОСТИ)

ჰოსტერი uCoz