მე ვარ მწყემსი კეთილი და მწყემსმან კეთილმან სული თვისი დასდვის ცხოვართათვის

ალმანახი

გრდემლი

ანტიეკუმენისტური და ანტიმოდერნისტული ელექტრონული გამოცემა

საიტის მენიუ


სექციის კატეგორიები

ბიბლიოთეკა [97] სიახლენი [24]



ИВЕРИЯ С ОРУЖИЕМ ПРАВДЫ В ПРАВОЙ И ЛЕВОЙ РУКЕ_

Владимирова Елена, Польша (редактор сайта «Защитник Православия»)


გადმოწერა

 

» შესვლის ფორმა

სულ ონლაინში: 1
სტუმარი: 1
მომხმარებელი: 0
mail.


contact us :

zaqaria8@mail.ru

მთავარი » ფაილები » სიახლენი

ნეტარ არს კაცი,რომელი არა მივიდა ზრახვასა უღმრთოთასა
26.03.2010, 19:38


 

Teimuraz II–is cxovrebis kvlevisas Cveni yu­ra­dReba mi­ipyro mi­sma su­li­erma mo­ZRva­rma za­qa­ria ga­ba­Svi­lma. Cvens win wa­rmo­dga Rva­wli di­de­buli pi­ro­vne­bisa, ro­me­lmac sa­qa­rTve­los ekle­sia fa­qto­bri­vad ixsna udi­desi ga­nsa­cde­li­sa­gan d ka­To­li­kuri mwva­le­ble­bi­sa­gan. igi ma­ma­cu­rad da udre­kad aRu­dga win ekle­siis msa­xu­rTa erTi na­wi­lis uni­atur zra­xvebs, ri­Tac se­ri­ozuli da­brko­leba Se­uqmna maT Ta­vi­anTi mi­zne­bis ga­nxo­rci­ele­bis gzaze. ga­bo­ro­te­bulT sxva ara­feri da­rCe­no­daT, Tu ara is, rom inkvi­zi­ciis ce­cxli da­enToT mis ga­rSemo. sa­oca­ria, rom Rva­wli aRmsa­re­blo­bisa itvi­rTa mTe­lma mi­sma oja­xmac, ri­Tac pi­rve­lqri­sti­aneTa msga­vsi mxne­obisa da Se­ma­rTe­bis uba­dlo ma­ga­liTi da­gvi­tova.

Ta­vad ka­To­li­kosi anton I Ta­visi na­Sro­mis d „mza­me­tyve­le­bis" (da­iwera ga­nkve­Ta­mde) epi­lo­gSi im drois swa­vlu­lebs amgva­rad axa­si­aTebs: „ubrZne­sni u ga­mo­cdi­lni fi­lo­so­fo­so­biTa swa­vle­baTa Sina", xolo za­qa­ria xu­cess ixse­ni­ebs, ro­gorc wa­rCi­ne­buls maT So­ris.

misi aRzrdi­lebi iyvnen anton I ka­To­li­kosi, mze­Wa­buk orbe­li­ani, isak mcire, io­ane kaxi u „igi iyo me­fe­ebis, pa­tri­arxis da mRvde­lmTa­va­rTa su­li­eri mama". mis avto­ri­te­tze me­tyve­lebs is cno­bac, ro­me­lsac gva­wvdis ka­To­like mi­qael Ta­ma­ra­Svili: „anton pi­rve­lis uni­ato­bas qa­rTul sa­zo­ga­do­ebaSi be­vri mo­umza­de­bia ka­To­li­ko­bis mi­sa­Re­bad, ma­gram cxa­dad ga­da­svla ka­To­li­ko­baze ver ga­ube­diaT, ra­dgan be­vrs eri­de­boda Tu­rme ga­ba­Svili za­qa­ri­asi".

ga­ba­Svi­lebi ofi­ci­alur sa­bu­Te­bSi ga­ba­Svi­lo­ba­sTan erTad „io­bi­anad, io­bis na­Te­sa­ve­ba­dac" ixse­ne­bianu be­siki, cno­bili po­eti, za­qa­ria xu­ce­sis erT-erTi Svili, xSi­rad ga­ba­Svi­lis na­cvlad „ga­ba­onad" iwe­reba. amave dros „ga­ba­oni", pa­le­sti­nis im ge­ogra­fiul pu­nqts ni­Snavs, sa­ida­nac Tu­rme ga­ba­Svi­lebi ga­dmo­sa­xle­bu­lan sa­qa­rTve­loSi „drosa na­bu­qo­do­no­so­ri­sasa". am ga­dmo­ce­miT „io­bi­anebi" jer mcxe­TaSi da­sa­xle­bu­lan (msga­vsad wm. si­do­nias wi­na­pre­bisa), Se­mdeg, roca Tbi­lisi ga­Se­ne­bula, Tbi­li­sis pi­rvel mkvi­drTa­gani yo­fi­lan. sxvaTa So­ris, da­viT da ni­ko­loz ga­ba­Svi­le­bma 1542 w. aa­Se­nes Tbi­li­sSi mTa­wmi­ndis ekle­siau XVIII sa­uku­neSi ga­ba­Svi­lebs vrceli ma­mu­lebi eWi­raT: ga­rda Tbi­li­sTan axlos mde­bare ma­mu­le­bisa (lisi, Txi­nvali, de­lisi, wo­do­reTi, oqro­yana) TviT Tbi­li­sSic maT sa­ku­Tre­bas Se­adge­nda dRe­va­ndeli ve­ris, va­kis te­ri­to­riis Se­sa­mCnevi na­wili, ve­ri­sgan Se­mdgari di­Rma­mdis"u

za­qa­ria xu­ce­sis mama de­ka­nozi ni­ko­lozi da Se­mdgo­mSi Ta­vad za­qa­ria xu­ce­sic orbe­li­anTa ka­ris mo­ZRvrebi iyvnen.

za­qa­ria xu­cess hya­vda rva Svili, aqe­dan d oTxi vaJi: io­ane (mi­tro­po­liti, Se­mdgom ga­da­ye­ne­buli), di­akoni ose (cno­bili ka­li­grafi), be­siki da di­akoni io­sebi.

ase­Tma wa­rCi­ne­bu­lma pi­ro­vne­bam Ta­visi So­re­uli wi­na­pris, io­bis msga­vsad erTba­Sad da­ka­rga yve­la­feri d pa­tivi, di­deba, sa­mRvdelo xa­ri­sxi; au­wi­okes ojaxi, ce­mes, Ca­mo­arTves qo­neba, wa­arTves Svi­lebi, ma­gram aseve msga­vsad io­bisa, sa­ocari mxne­obiT ai­tana yo­ve­live. misi mde­vne­lebi iyvnen ka­To­like mi­si­one­re­bis mier ga­bri­yve­buli qa­rTve­lebi, sa­su­li­ero ie­ra­rqebi. za­qa­ria xu­cesi Ta­vis le­qsad da­we­ril epi­sto­leSi wers:

„wi­gni da­dves qu­fri bi­ndi, mi­Txres: „aRi­are indi,

fra­nci­cu­lad ga­Ri­Ri­ndi, Tva­rem ga­gcrcviT viT si­mi­ndi.

pa­pis sju­lze me Se­vwyi­ndi, iyo su­lis wa­ma­wyi­ndi

mi­Txres: „ra­dgan da­gvi­Ji­ndi, ovse­Tis mTas ga­rda­fri­ndi."

ma­inc ra iyo mi­zezi za­qa­ria xu­ce­sis de­vnu­lo­bisa?

Tu­mca anton I ka­To­li­ko­sma ga­nkve­Tis Se­mdeg sa­ja­rod mo­ina­nia Ta­visi da­na­Sa­uli d fa­ruli ka­To­li­koba, da ru­se­Tis si­no­dma igi vla­di­mi­ris epa­rqiis arqi­epi­sko­po­sa­dac da­adgina, ma­gram ru­se­TSi mas ma­inc ar endo­bo­dnen, ami­tom, ro­de­sac Te­imu­raz me­fis ga­rda­cva­le­bis Se­mdeg ere­kle me­orem igi kvlav sa­qa­rTve­loSi ga­mo­iwvia, impe­ra­trica eka­te­rine me­ori­sa­dmi ga­gza­vnil sa­ga­reo sa­qmeTa ko­le­giis mo­xse­ne­baSi ga­mo­Tqmu­lia eWvi d xom ar mo­iwa­dina ere­klem „mi­dre­ki­leba" ka­To­li­kuri rju­li­sa­keno.

jer ki­dev ru­se­TSi yo­fni­sas anto­nma Te­imu­raz me­fes ga­mo­ugza­vna „mi­wya­les Ta­rgmani" d 50-e fsa­lmu­nis ga­nma­rteba, ro­me­lic la­Ti­nTa ere­siT sa­vse aRmo­Cnda, ami­tom misi xa­lxSi ga­vrce­leba ai­krZala. axla ki sa­qa­rTve­loSi da­bru­ne­bu­lma anto­nma, ro­me­lmac kvlav da­ikava sa­pa­tri­arqo ta­xti, pi­rvel ri­gSi mi­znad da­isaxa, ga­eba­Ti­le­bina „mi­wya­les" mxi­leba, ma­gram mis wa­dils wi­na­aRmde­goba ga­uwies io­seb ka­To­li­ko­sma (ga­da­ye­ne­bu­lma) da me­fe­Tmo­ZRva­rma za­qa­ria ga­ba­Svi­lma. io­seb ka­To­li­kosi (xe­rxe­uliZe) sa­ka­To­li­koso ta­xtze anto­nis ga­nde­vnis Se­mdeg ai­yva­nes; „igi iyo kaci go­ni­eri swa­vluli da cno­bili si­wmi­diTa. ityvian, ro­mel aRu­xi­lao Tu­ali  brmasa da sxu­aTaca mi­sgan sa­swa­ulTa".

1764 wlis oqto­mbe­rSi anto­nma mo­iwvia sa­ekle­sio kreba, ro­me­lze­dac ga­nkveTa da Se­aCvena za­qa­ria xu­cesi, ma­sTan erTad misi Ze io­sebi da mo­wafe isaki. Zi­ri­Tadi bra­ldeba za­qa­ria xu­ce­sis mi­marT iyo: „aRdga ci­li­swa­me­bad ke­Ti­lmsa­xu­rsa zeda me­fesa Cve­nsa da ma­ma­dmTa­va­rsa zeda Cve­nsa"...

aqe­dan di­wyo za­qa­ria xu­ce­sis aRmsa­re­blo­biTi Rva­wli, ro­me­lic Ta­vad aRwera astra­xa­nisa da sta­vro­po­lis epi­sko­po­sis me­To­de­sa­dmi ga­gza­vnil we­ri­lSi: „cre­mliT aRvse­buli mu­xlda­dgmiT  Tqvens ma­Rals si­wmi­ndes da yo­vlad sa­mRvde­lo­ebas ve­ve­drebi, mo­mxe­den, Se­mi­wyale da nu da­ma­gdeb ucxosa, mwi­rsa, We­Sma­ri­te­bis mo­Zu­le­Ta­gan de­vni­lsa.

mxo­lod es wya­loba mi­yav, rom ua­Rsa­rebo da uzi­are­beli ar mo­vkvde".

za­qa­ria xu­ce­sma ana­Te­mis mo­xsnis Se­sa­xeb mo­Txo­vna si­nodsac mo­axsena, ma­gram ru­se­Tis si­nodi am mo­Txo­vni­sa­dmi gu­lgrili da­rCa. misi sa­Ci­vari qa­rTu­lad iyo da­we­rili; am te­qsts si­no­dis wi­naSe Ta­rgmnida ale­qsa­ndre ne­ve­lis mo­na­ste­rSi mo­Rvawe qa­rTveli mRvde­lmo­na­zoni... za­qa­ria xu­cesi sa­qa­rTve­loSi gamouSves ise, rom anaTema ver mouxsnes. igi imereTs Seexizna.xolП МбУНДЛЙ ГА

 

imereTSi 1782 wlis 6 Tebervals de­vnili, mi­usa­fari viT Ra­ribi la­zare, za­qa­ria xu­cesi wa­rdga uflis wi­naSe, vi­Ta­rca erTguli, mxne me­omari, sa­rwmu­no­ebis si­wmi­ndis da­mcveli, ro­me­lmac uda­na­Sa­ulo ga­nkveTa da epi­ti­mia su­lgrZe­lo­biT da­iTmina, mo­rCi­le­biT Se­xvda ga­nsa­cdels, si­kvdi­la­mde atara udi­desi tki­vili wyu­rvi­lisa uzi­are­blo­bis gamo. Tu­mca de­vnili iyo ma­rTlma­di­de­blo­bisa da si­ma­rTli­sa­Tvis.

„We­Sma­ri­tad ne­tar ars kaci, ro­me­lica esavs ufa­lsa", sa­swa­ule­brivi iyo aRsa­sruli RmrTis sa­Tno­myo­fe­lisa. isto­riam Se­mo­gvi­naxa am sa­swa­ulis aRwe­ri­loba:

ge­la­Tis mo­na­stris mkvi­drTa Tva­lwin sa­kvi­rveli ambavi xde­boda: de­vnuli, ta­njuli, Se­ri­sxuli me­fe­Tmo­ZRvari za­qa­ria ga­ba­Svili amso­fli­dan mi­di­oda vi­Ta­rca  ekle­siis mna­To­bTa­gani. mo­ma­kvdav xu­cess saxe ubrwyi­na­vda, na­Tlis Sa­ra­va­ndedi adga. mas sa­nu­ge­Sod ekle­siis udi­desi wmi­da­nebi ecxa­de­bo­dnen: spi­ri­don tri­mi­fu­nteli, di­dmo­wame gi­orgi, ba­sili didi, gri­gol RmrTi­sme­tyveli, io­ane oqro­piri, wmida mo­wa­meni, ro­me­lTa So­ris ixila bu­ne­biTi Ze Tvisi io­sebi, ormoci se­ba­sti­eli mo­wame, wmida ni­ko­loz sa­kvi­rve­lTmo­qmedi, mo­ci­qu­lTa­swori nino, yo­vla­dwmida RmrTi­smSo­beli, ro­me­lmac ase anu­geSa: „hoi yo­ve­lTa arsTa sa­trfo, sa­wyu­risa Zisa Ce­misa da si­tyvisa RvTisa ma­rTl-aRmsa­re­belo, nu­ra­rasa zeda urve­ulob amier so­fliT ga­nsvli­sa­Tvis, ra­meTu yo­veli co­dvani Se­nni mo­ge­te­vnes  da Ri­rsTa oflTasa na­cvlis ce­madi mi­Re­bvad xar, ami­sa­Tvis ra­meTu adide Ti­xis mier Ti­xisa ga­nwme­ndeli da aw mi­ge­lis Se­nzeda ie­ru­sa­limi Ta­vi­su­fali, deda pa­vlesi da msga­vsTa mi­sTa". mcire xnis Se­mdeg iki­Txavs: „ara xe­da­vTa, ra­meTu ga­neRo sa­rTuli sa­xlisa amis da ga­brwyi­nda caÁ da zeda-wa­rwe­ril ars oqro­Ása me­lniTa, ro­mel ese vi­Ta­rmed ara­odes mi­xi­lavs?" „ma­rTa­lTa­Tvis aRTqmuli pa­tivi da di­de­baÁ yo­ve­lni,  aha aq ariso!". Se­mdeg ki­dev ufro ga­ncvi­fre­bu­lma da ga­Ri­me­bu­lma Tqva: „kva­lad xu­ro­Tmo­ZRvari mo­vi­dao" da ia­ta­ka­mde Ta­yvani sca, Se­hve­dra jer suli Tvisi da mere sa­xle­uli da ga­nu­cxada iqve mdgomT: „ese ars ieso qri­ste, jva­rcmuli hu­ri­aTa­gan, ro­me­lica friad nu­ge­Si­nis-mcems da di­dsa pa­ti­vsa wya­lo­basa aRmi­Tqvams". Se­mdeg man andria mo­ci­qu­lis egvte­ris wi­na­mZRvar ge­ra­si­mes ga­rda­cva­leba uwi­na­swa­rme­tyvela da am sa­swa­uliT ufa­lma ge­la­Teli ma­mebi mama za­qa­rias xi­lve­bis We­Sma­ri­te­baSi da­arwmuna. xolo Ra­miT, ro­de­sac ga­rda­cvli­lis cxe­dars oTxi di­akoni fsa­lmu­nebs uki­Txa­vda, sams Ca­eZina, me­oTxem ki ixila: „na­Teli didi ga­rda­mo­su­liyo wmi­ndasa amas zeda da la­mprebr egzne­boda da sxi­vTa Sa­ra­va­nde­dTa mdi­drad ga­nmte­ve­lo­bda" ga­ogne­bu­lma di­ako­nma orive xeli Se­axo da „arara iyo sxe­ule­brivi". za­qa­ria xu­cesi ande­rZi­sa­mebr da­krZa­les Ta­vi­sis Zis, io­se­bis, gve­rdiT ge­la­TSi, „da­sa­vle­Tis ka­rsa wi­naSe Crdi­lo­eTiT ke­rZo". misi aRsa­sruli aRwera Tvi­Tmxi­lve­lma de­ka­no­zma, ni­ko­loz ga­ba­Svi­lma, (da­wvri­le­biT ix. qu­Ta­isis n. be­rZe­ni­Svi­lis sax. sa­xe­lmw. ist. eTn. mu­ze­umis ma­sa­lebi kreb. IV, Tbi­lisi, 1984 w.)

xu­cesi za­qa­rias „ze­cad aRwo­de­bis" ga­cno­bis Se­mdeg mra­va­lgvari fi­qri Se­iZleba aRe­Zras kacs. ra ga­nsa­ku­Tre­buli Rva­wli aRa­srula mRvde­lma za­qa­riam, rom aseTi di­de­bis Ri­rsi Se­iqna? Se­iZleba imis da­Sveba, rom sa­ekle­sio kre­bis mier Se­Cve­ne­buli, me­fisa da ka­To­li­ko­si­sa­gan de­vnili mRvdeli cxo­ndes da Ta­nac aseTi pa­ti­viT aRe­sru­los?

am ki­Txvaze pa­suxs isev ekle­siis isto­ria da wmi­da­nTa cxo­vre­bebi gva­Zlevs. xSiri iyo Se­mTxve­vebi, ro­de­sac did wmi­da­nebs ma­rTlma­di­de­beli me­fe­ebi, ekle­siis ie­ra­rqebi da zo­gjer sa­ekle­sio kre­be­bic amtyu­ne­bdnen (es Zi­ri­Ta­dad sa­ero xe­li­su­fle­bis Za­lda­ta­ne­bis Se­degi iyo). Cven unda vi­co­deT, rom ekle­sia wmi­daa, wm. ma­maTa erTo­biT da­mo­wme­buli swa­vleba ucTo­me­lia, ma­gram ekle­siis we­vrebi ada­mi­anebi arian, ada­mi­anuri si­su­ste­ebiTa da Se­cdo­me­biT, amis sa­ma­ga­li­Tod isic ikma­rebs, rom ekle­siis udi­desi mna­Tobi, wmida io­ane oqro­piri, sa­ekle­sio kre­bam da­saja, ro­mlis mo­na­wi­leTa So­ris cno­bili sa­ekle­sio mo­Rva­we­ebic iyvnen; xolo ma­rTlma­di­de­blo­bis ma­mad wo­de­buli aTa­nase didi mo­ci­qu­lTa­swori me­fis, ko­nsta­ntine di­dis, me­fo­bis dros Se­kre­bi­lma tvi­ro­sis kre­bam usa­ma­rTlod da­ada­na­Sa­ula. msga­vsi ma­ga­li­Tebi mra­vla­daa ekle­siis isto­ri­aSi.

icoda mama za­qa­riam, rom su­li­wmida fsa­lmu­nebs ubralo si­tyve­biT ar da­iwye­bda d „ne­tar ars kaci, ro­meli ara mi­vida zra­xvasa uRmrTo­Tasa da gzasa co­dvi­lTasa ara da­dga, da sa­jdo­me­lsa usju­lo­Tasa ara da­jda" (fsal. 1,1-2). ver da­iyo­lies si­ma­rTliT Se­mo­sili mRvdeli usjulo ga­nzra­xvaze, verc We­Sma­ri­te­bis da­fa­rva ai­Zu­les da arc Rme­rTma da­fara misi ma­rTali su­lis di­de­bu­leba. Se­gve­wie, ma­rTla­Rmsa­re­belo ma­mao za­qa­ria, Sens uRirs Svi­lebs. amin.

    

sa­su­fe­ve­li­sa­Tvis

 

ga­nzra­xva a

trfi­ale­biT mo­ifi­qre, sulo Cemo, da si­yu­aru­liT mo­igone RvTisa da ma­misa caSi myofT ange­lo­zTa da yo­ve­lTa wmi­daTa sa­xli sa­ukuno, RvTis Ãe­liT aRSe­ne­buli, sa­dac rom didi Rme­rTi Rme­rTobs da didi Ãe­lmwife Ãe­lmwi­fobs da mis wi­naSe dga­nan wmi­dani ange­lo­sni da qe­ra­bin-se­ra­fi­mni ucxod da sa­kvi­rve­lad ri­gad ga­nwyo­bi­lni da da­sad da da­sad mdgo­ma­reni, Se­mo­si­lni da mo­rTu­lni ucxoTa brwyi­nva­le­biTa da ga­na­Tle­bu­lni elvisa msga­vsad uku­da­ve­biTa, mu­dam aqe­ben Rme­rTsa da ga­lo­ben ucxod Se­wyo­bi­lsa da sa­kvi­rve­lsa ga­lo­basa wmida arsi­sasa, rom imaTi yu­reba ka­cis Tvals ga­aSte­rebs da amaTi sa­idu­mlo ga­loba da Ãma­tkbi­loba kacs yurs mo­sta­cebs da gu­lsa da go­ne­basa uzo­moTa si­xa­ru­liTa au­vsebs da ki­dev ama­TTan Tvals win wa­mo­iyene wmi­dani mo­ci­qu­lni da wi­na­swa­rme­tyu­Àlni da yo­ve­lni wmi­dani ucxoTa gvi­rgvi­niTa da pa­ti­viTa mze­sa­viT ga­brwyi­ne­bu­lni, Sve­ni­erad Se­mko­bi­lni, uku­da­ve­biT aRyu­ave­bu­lni da yo­vels si­tkbo­ebasa da ne­bi­ers yofa-qce­va­zed  ga­me­fe­bu­lni, isi­nic ange­lo­ze­bTan aqe­ben Rme­rTsa da si­yu­aru­liT anTe­bu­lni trfi­ale­biT uyu­re­ben pi­rsa RvTi­sasa da uxa­riaT ange­lo­ze­bSi, ange­lo­sTa msga­vsi si­co­cxle da ube­re­beli da bolo mo­uRe­beli.

 

mi­sve ga­nzra­xua b

vi­Ta­rmed vaÁ sa­uku­nis mo­mlo­desa, me uRi­rsi da co­dvili ro­gor ar da­vdnebi da Ão­rcsa da Zu­als cre­mlad ar ga­rda­va­gcev. vxe­dav Ta­vsa Ce­msa, rom sa­su­fe­ve­li­sa­gan vi­ka­rgebi da ara vzru­nav sa­RmrTos kre­bu­li­sa­gan ga­mo­va­rdnasa da sa­uku­nos cxo­vre­bis wi­gnis aRmo­xo­casa; eha, tkbilo sa­su­fe­velo, tkbilo ukvda­ve­bav, vaÁ ra vi­fi­qro, ra­mdeni qri­sti­ani kaci Se­nis si­yva­ru­liT ga­ta­njula, mo­mkvdara da ce­cxlSi da­mwvara, ra­mdeni si­mSi­liT da wyu­rvi­liT ga­mxmara, ra­mdens kacs Ta­visi Ão­rci ti­ri­lsa da go­de­baSi da­udvia, am ime­diTa, rom oRond erTi sa­su­fe­vlis di­deba Tva­liT da­vi­naxo d aq me rac unda da­me­ma­rToso da me urcxvsa, uRmrTosa da una­mu­sosa amdeni sa­su­fe­vlis si­yva­ruli ar ma­qvs, rom ami­sis si­yva­ru­liT Cems myral co­dva­ebzed Ãeli aviRo. va­Áme sulo, ra­mdeni dRe TuÀ da kvira ga­ivlis, rom sul am xo­rcis ne­bi­ero­basa da za­rma­co­baSi mZi­navs da sa­su­fe­ve­lis Su­eni­ereba  arc ki ma­go­ndeba, arc qri­stes ga­nma­mRrTo­be­lis pi­ris da­na­xvas vi­na­treb. da vaÁ ra me­Su­Àleba RvTis mbrZo­lsa.

 

mi­sve ga­nzra­xva g

miec guli Seni, Tao Cemo, Rme­rTs da suli da sa­cno­be­lni Se­nni sa­su­fe­ve­lSi aRa­ma­Rle da ro­des ge­Zi­nos lo­gi­nsa zeda, aRviZe RvTa­ebi­sa­gan guli da ro­des ge­Rvi­Zos, amyofe Rme­rTTan suli da mZi­nare da mRvi­Zare anTe­bu­lis gu­liTa mu­dam sa­su­fe­vels igo­ne­bde da ro­me­lsac mu­dam igo­neb da gi­yvars, da ro­mli­sac me­tad trfi­ali xar da gsurs, mas mo­gcems Rme­rTi, da mas ga­Cu­Ànebs sulT brZo­lasa Sina.

 

mi­sve ga­nzra­xva d

rad ara grcxu­Ànian, uwya­lov, usa­ma­rTlov, da co­dvasa da Sina RvTisa brZo­lasa Sina da­mWnaro da ga­mdnaro, Tao Cemo, rom Sens suls Rme­rTs arTmev da eSmaks aZlev. sa­su­fe­vels So­rdebi da jo­jo­xe­Tis ce­cxls anTeb, mo­ku­da­vis Ão­rciTa hco­dav da uku­da­vis su­liT jo­jo­xe­TSi unda zRo, qri­stes ma­ma­Svi­loba unda hgmo da ta­rta­rozi ma­mad mo­igo, qri­stes si­sxli fe­rxiT unda da­laxo da ge­ni­aSi Rme­rTis ri­sxvisa da si­mwa­risa na­Ru­Àli hso. sa­su­fe­ve­lSi uku­da­ve­bisa da yo­vlis si­tkbo­ebis me­foba ga­na­gdo da jo­jo­xe­TSi mo­neba da eSmakT umcro­soba mo­iyido da ma­Tgan da­ki­de­buli Se­usve­ne­blad ita­njo.

 

mi­sve ga­nzra­xva e

mi­glo­vdiT,  mi­glo­vdiT, an­ge­lo­­zno da ka­cno, amaze ume­te­sad, rom Rme­rTman sa­su­fe­veli mo­mca, Svi­leba mo­mca ange­lo­ze­bSi, si­co­cxle mo­mca, uku­dav kre­bu­lSi da uku­dav qu­Àya­naSi, uku­da­ve­biT aRma­yu­ava da ne­bi­ers yo­fa­qce­va­zed Ta­vis win ga­nma­mdi­dra da me, RvTis orgu­lman, ar vi­ndome da mra­va­ljer Ce­mis si­bo­ro­tiT uari mo­va­xsene Rme­rTsa da zu­rgi Se­mo­va­qcie da amis sa­na­cvlod Se­vi­yvare si­ku­di­liT sa­vse so­feli ese, si­zmari, kva­mli da Crdili, Se­vmose su­lsa da­be­bkili Zo­nZi co­dvisa, ge­mo­vne­biT mra­va­lri­gad ga­nva­ne­bi­ere ma­tlis Se­sa­Wmeli Ão­rci, ga­vxdi RTis mte­ro­biT da­uRa­lavi, da RvTis mters, Tao Cemo, RTis ri­sxva mo­elis, RvTis orguls orad ga­nkveTa da sa­su­fe­ve­lis si­tkbo­ebi­sa­gan ga­mo­va­rdnil jo­jo­xe­Tis si­mware.

 

mi­sve ga­nzra­xva v

hoi, sulo Cemo, usa­ma­rTlov, sulo, hoi, sulo Cemo, qri­stes se­ro­bas mo­wo­de­bulo sulo, me­ore ange­loso sulo, da axla qri­stes la­xu­ris mkrvelo sulo, hoi, sulo, yo­vlis ke­Ti­lisa da RvTis wya­lo­bi­sa­gan ga­oxre­bulo sulo. hoi, sulo, deda sa­yva­re­lisa da sa­xel mSu­Àni­erisa sa­su­fe­ve­lisa si­mdi­dri­sa­gan da­ce­mulo sulo, sa­RmrTos kre­bu­li­sa­gan ga­mo­kle­bulo da usa­syi­dlos ma­rga­li­tis da­mka­rgao sulo, hoi, sulo, qri­stes brwyi­nva­lis pi­ris xe­dvi­sa­gan mo­So­re­bulo sulo, hoi me, sulo, ma­ri­amis de­du­flo­bis si­ke­Tis Tu­aliT da­na­xvis uRi­rse­belo sulo, hoi, sulo, sa­qo­rwi­los ta­ni­sa­mo­sis da­mxe­velo sulo, hoi, sulo, Zu­Àlisa da mwvi­ri­anis Zo­nZiT mxu­Àlo sulo: Sens Zma qri­sti­ane­bSi ga­mo­wyu­Àe­tilo sulo, RvTis Ra­la­tisa da sa­sZlo­sa­gan Se­krviT ga­nde­vnilo sulo; hoi, Tva­lno, Ce­mgan una­Tlod ga­mxda­rno Tu­alno, rom vxe­dav da vco­dav, hoi, pirT RvTis mzra­xu­Àlo piro, rom axla una­yo­fod ga­gxade da da­mba­de­beli Rme­rTi Se­ngan aRar idi­deba, vaÁ aTa­sjer, vaÁ, RvTis mgmo­baro Tao Cemo, rom Rme­rTman sa­su­fe­veli mo­gca da Sen ar indome, aRar etrfi­ale da an dRes, an xval jo­jo­xe­TSi xar mi­msvleli.

 

mi­sve ga­nzra­xva z

evma­nuil, evma­nuil, hoi Rme­rTo da kaco, ro­me­lman co­dviT Se­mwu­ars co­dvilT gu­le­bsa ju­ari­dam Seni uku­davi si­sxli da­asxi dRes qu­Àya­na­zed, mxo­lod me var co­dvili miwa da na­cari, Se­nis tkbi­lis mo­wya­le­bi­sa­gan ar vi­Txov si­mdi­dresa, arca di­de­basa, arca pa­ti­vsa da ga­mo­Ce­nasa, ara­med ma­rto mxo­lod Sens si­yva­ruls vi­Txov. hoi, mxo­lo­dSo­bilo, mxo­lod Sens si­yu­aruls vi­Txov. hoi mxo­lo­dSo­bilo, mxo­lod Seni si­yva­ruli mo­mec da Se­nis si­yva­ru­lis ce­cxli aa­nTev Cems su­lsa da go­ne­baSi, rom mu­dam anTe­buli guli mo­gi­pyra da mZi­nare da mRu­iZare ga­xu­rve­bu­lis gu­liTa Se­mo­gyu­re­bde da Se­nis si­yva­ru­liT Se­byro­bi­lman, ro­me­lic Sen gZuls, mec mo­vi­Zulo da ro­me­lic Sen Se­ga­wu­xebs, mec ga­nva­gdo da Sors ga­nvi­oto da qri­sti­aneTa Tana mec ga­qe­bde qu­Àya­nasa zeda. amin.

me­fe­Tmo­ZRvari za­qa­ria ga­ba­SviliTviT

 ma­sala mo­mza­de­bu­lia ga­zeT „mre­vlis"sa­aRdgomo no­mrebis (#49-#61) pu­bli­ka­ci­ebis mi­xe­dviT.

                                                         

 ga­mo­iwere gu­lsa zeda, Tavo Cemo dRe su­lTbrZo­lisa, da ga­moi­xate mke­rdsa zeda sa­Si­neli me­ored mo­svla qri­stesi, nu arcxven ama so­fe­lsa qri­sti­ano­basa Se­nsa da ara Se­ga­rcxu­ens Rme­rTi wi­naSe ange­lo­zTa da ka­cTa, da­fare aqa co­dva Zmisa Se­nisa da mun da­ifa­rebi xe­liTa RmrTi­saTa, nu wyev, nu agi­neb: nu gmob, nu mo­ayi­vneb aqa ZmaTa da me­go­ba­rTa Se­nTa da RmrTis sa­ma­rTa­lSi RmrTi­sa­gan arRara da­iwye­vlebi da aRa­rca igmo­bis Seni sa­xeli: ga­nu­su­ene aqa Tavo Cemo, ucxosa mgza­vrsa, qvri­vsa da obo­lsa da Se­nca ga­ngi­sve­nebs Rme­rTi ange­lo­sTa da mTa­va­ra­nge­lo­sTa Tana: mo­swra­fed da mxi­aru­lad Se­iyu­anen sa­xlsa Sina Se­nsa, sulo Cemo, gla­xa­kni, Si­Sve­lni da gare mo­isxi su­frasa Se­nsa zeda brmani, uZlu­rni da sne­ulni, ra­meTu imaTi stu­mroba qri­stes stu­mro­baa, da ima­TTan sma da Wama qri­ste­sTan sma da Wa­maa da imaTi si­Si­Svlis Se­mo­sva qri­stes si­Si­Svlis Se­mo­svaa, maTi mi­cema qri­stes Ãe­lSi mi­ce­maa, da imaTi da­flva qri­stes ju­ari­dam ga­rda­mo­xsnaze msa­xu­reba da qri­stes da­flvaa. nu xar mZi­nari, Tavo Cemo, nu xar uZRebi, xo­rco Cemo, ara­med ese yo­ve­lni aRa­sru­len, sa­na­mdi mi­waSi da­irRve­ode, da sa­na­mdi Seni sa­mka­uli da sa­qo­neli sxuas da­rCe­bo­des, ma­na­mdis miec qri­stesa da nu yo­vni da adrec miec, ma­na­mdis mo­ige qri­ste ma­mad da me­go­brad Se­nda, raTa ma­nca me­ored mo­svlasa TÂssa su­liT da Ão­rciT uku­da­ve­baSi uku­da­vad aRga­yvaos da ga­di­dos wi­naSe ange­lo­sTa da ka­cTa, da ga­smi­nos sa­na­treli igi Ãma ku­rTxe­visa: mo­ved, ku­rTxe­ulo, ma­misa Ce­mi­sao da da­imkvi­dre Se­nTÂs ga­mza­de­buli sa­su­fe­veli.

                 mefeTmoZRvari zaqaria gabaSvili

კატეგორია: სიახლენი | დაამატა: paterzaqaria
ნანახია: 2866 | რამოტვირთვები: 0 | რეიტინგი: 2.0/1
სულ კომენტარები: 0
კომენტარის დამატება შეუძლიათ მხოლოდ დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს
[ რეგისტრაცია | შესვლა ]

ახალი ამბები (НОВОСТИ)

ჰოსტერი uCoz